Despre proiect

CREȘTEREA VOLUMULUI SERVICIILOR TURISTICE LA PENSIUNEA POPASUL DOMNESC PRIN EXTINDEREA CAPACITĂȚII EXISTENTE Cod SMIS 110727

S.C. BUCOVINA TRAVEL&EVENTS S.R.L.

S.C. BUCOVINA TRAVEL&EVENTS S.R.L. cu sediul în Sat Sfântu Ilie, Comuna Șcheia, Strada Stațiunii, nr. 16, Județul Suceava, a semnat Contractul de finanțare în data de 06.05.2019 pentru proiectul CREȘTEREA VOLUMULUI SERVICIILOR TURISTICE LA PENSIUNEA POPASUL DOMNESC PRIN EXTINDEREA CAPACITĂȚII EXISTENTE, Cod SMIS 110727, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.022.507,91 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 3.372.531,60 lei. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord - Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est.

Obiectivul general al proiectului

Solicitantul, prin scopul sau de a exista pe această piața ca și element activ în dezvoltarea turismului în ținutul Bucovinei, zonă ce înglobează pagini de istorie, tradiții și obiceiuri străvechi, monumente unice și meșteșuguri specifice, ctitorii medievale care atestă o permanentă spirituală și istorică a locuitorilor acestor meleaguri, stabilește obiectivul general al proiectului și doreste a se alătura acelor actori capabili de a asigura servicii turistice de cea mai bună calitate. Astfel este necesară crearea condițiilor și direcțiilor de acțiune, mai exact extinderea capacității existente la Pensiunea Popasul Domnesc.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • OB1. Extinderea capacității existente la Pensiunea Popasul Domnesc, având ca scop creșterea volumului serviciilor turistice și care va consta, atât în extinderea zonei de cazare, cât și în intervenția, recompartimentarea și reamenajarea spațiilor deja existente.

  • OB2. Adaptarea sistemului de management la cerințele moderne în domeniul turismului, prin achiziția de active necorporale, care constau într-un software pentru managementul hotelier, certificarea/recertificarea sistemului de management precum și participarea firmei la doua târguri la nivel internațional.

  • OB3. Achiziționarea de servicii de natură a garanta implementarea proiectului în condiții de performanță.

Grupul țintă

Grupul țintă vizează turiștii reprezentați de grupuri de familii; iubitori ai turismului religios și cultural; turiștii interesați de agrement, sport și relaxare; instituții, pentru organizarea serviciilor de protocol; organizarea de pachete complete pe segmente de piață: sejururi pentru firme; grupuri organizate de copii și studenți din țară și străinătate; copii, tineri și adulți iubitori ai sportului și aventurilor; persoane care lucrează și doresc petrecerea concediilor într-o zonă relaxantă cu cadru natural bogat.

Rezultate

  • Modernizarea și dezvoltarea sectorului de management din cadrul firmei, prin achiziționarea unui software pentru managementul hotelier, certificarea sistemului de management, precum și participarea la două târguri de turism în afara României. Activitățile de modernizare a sistemului de management au facut parte din activitățile specifice priorității de investiție, iar realizarea lor a reprezentat o oportunitate pentru firmă.

  • Eficiență și eficacitate în implementarea proiectului - au fost contractate serviciile de consultanță în elaborarea cererii de finanțare, de proiectare și unul de expertizare tehnică, de proiectare elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, serviciile de consultanță care au sprijinit beneficiarul în toată perioada derularii proiectului, serviciile audit, dirigenție de șantier, asistență tehnică din partea proiectantului și publicitate. Astfel ca obiectivul specific 3 și inclusiv obiectivul general al proiectului au fost atinse fără probleme de natură financiară și tehnică, cu respectarea reglementărilor programului de finanțare.

  • Creșterea volumului serviciilor turistice la Pensiunea Popasul Domnesc, în urma extinderii capacității existente. Extinderea se referă atât la lucrări de intervenție în cadrul clădirii existente, constând în recompartimentarea, reconfigurarea și reamenajarea camerelor/spațiilor funcționale la demisol, parter, mansardă 1 și mansardă 2 a clădirii existente, cât și la realizarea de nivele noi. În prezent, la finalul lucrărilor capacitatea de cazare a pensiunii este de 15 unități de cazare, din care 10 camere cu cate 2 locuri și 5 apartamente cu 2 și 3 camere, pentru un total de 32 de persoane.

Egalitate de șanse

Egalitate de gen

Egalitatea de gen trebuie să constituie un obiectiv central al oricărei societăţi democratice care doreşte să creeze drepturi cetăţeneşti depline şi egale pentru toţi şi este intrinsec legată de dezvoltarea durabilă a acesteia, fiind vitală pentru punerea în practică a drepturilor omului. Egalitatea de gen a constituit un obiectiv si la S.C. BUCOVINA TRAVEL & EVENTS S.R.L. la fel ca într-o oarecare societate democratică.

Egalitatea de gen recunoaşte că bărbaţii şi femeile trebuie să aibă drepturi, responsabilităţi şi oportunităţi de muncă egale, care să le garanteze un nivel de trai adecvat pentru ei şi familiile lor, care să le ofere siguranţa de bază şi care respectă drepturile omului şi permite dezvoltarea creativităţii şi atingerea împlinirii personale.

Prin egalitatea între femei și barbăți în relațiile de muncă, firma S.C. BUCOVINA TRAVEL & EVENTS S.R.L. înțelege și respectă accesul nediscriminatoriu la: alegerea sau exercitarea liberă a unei profesii sau activități; angajare pe orice loc de muncă vacant și la orice nivel al ierarhiei profesionale; promovare la orice nivel al ierarhiei profesionale; informare, orientare si consiliere profesionala, programe de calificare/recalificare profesională, perfectionare, specializare; respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor legislației în vigoare; beneficii de natură salarială și nesalarială; sistemele de securitate și asistență socială.

Egalitatea de gen este un drept prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime optiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi aparține.

Nediscriminare

Libertatea muncii este garantată prin Constituţie iar dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală este interzisă.

Astfel, S.C. BUCOVINA TRAVEL & EVENTS S.R.L., în mod direct, prin intermediul serviciilor prestate acordă o atenție deosebită promovarii principiului nediscriminării și egalității de șanse, atât prin asigurarea accesului în spațiile pensiunii, dar mai ales prin aducerea în prim plan a evenimentelor pozitive din viața persoanelor cu dizabilități. Din alt punct de vedere S.C. BUCOVINA TRAVEL & EVENTS S.R.L. va respecta principiile de tratament și nediscriminare ale angajaților. Proiectul prevede angajarea a doua persoane din categorii defavorizate.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

La interior s-a asigurat un grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi şi o cameră de cazare echipată corespunzător normelor specifice. La exterior se asigură un loc de parcare în parcarea pentru turişti. Și ascensorul pentru aceste persoane reprezintă o infrastructură adaptată pentru persoanele cu dizabilități. În ideea respectării principiului egalității de șanse, investiția este proiectată pentru a putea deservi și persoanele cu dizabilități locomotorii. Pentru persoanele cu handicap locomotor (imobilizate în scaunul cu rotile) se asigură accesul în interiorul clădirii, la nivelul parterului, printr-o rampă de acces dimensionată corespunzător, cu pantă de maxim 8% şi lăţimea de minim 1,20m, amplasată în zona de acces.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României